Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details1 Dec 20235:30 pm Lalitha Sahasranama Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details1 Dec 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details1 Dec 20237:30 am Chaturthi Spl Ganpati homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details2 Dec 20235:30 pm Vishnu Sahasranam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details2 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details3 Dec 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details3 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details3 Dec 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details4 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details4 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details5 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details5 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details6 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details7 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details7 Dec 202310:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details8 Dec 20235:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details8 Dec 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details8 Dec 20238:00 am Ekadashi spl Vishnu Suktam Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Vishnu Suktam Homa Register
Details9 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Dec 20235:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details10 Dec 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details10 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Dec 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details10 Dec 20238:00 am Dhanwantri Jayanti Spl Dhanwantri Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Dhanvantri Homa Register
Details10 Dec 20234:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details11 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details11 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details11 Dec 20238:00 am Maha Mrityunjaya Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details11 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details12 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details12 Dec 20238:30 am Amavasya Spl Pratyangira Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Pratyangira Homa Register
Details13 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Dec 202310:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details14 Dec 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details15 Dec 20235:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details15 Dec 20235:00 pm Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Dec 20235:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details16 Dec 20237:30 am Chaturthi Spl Ganpati homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details16 Dec 20237:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashna Parayan
Ved Bhavanam, GurukulParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details17 Dec 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details17 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details17 Dec 20235:30 pm Gau Puja
Sri Saambha Parameshwara TemplePuja-Gau Puja Register
Details18 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details18 Dec 20238:00 am Skanda Shashti Spl Sri Subramanya Trishati Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Subramanya Homa Register
Details18 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details19 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details20 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Bangalore AshramArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details20 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details21 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details21 Dec 202310:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details22 Dec 20235:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details22 Dec 20235:00 pm Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details22 Dec 20238:00 am Vaikuntha Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Sudarshana Homa Register
Details23 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details23 Dec 20235:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details23 Dec 20238:00 am Navagraha Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details24 Dec 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details24 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Dec 20235:30 pm Gau Puja
Sri Saambha Parameshwara TemplePuja-Gau Puja Register
Details24 Dec 20234:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details25 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details25 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details25 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details25 Dec 20236:30 pm Durga Saptashati Parayanam
Ved Bhavanam, GurukulParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details26 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 Dec 20238:00 am Purnima Spl Dhanvantri Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Dhanvantri Homa Register
Details26 Dec 20235:30 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratap Ganpati TemplePuja-Satyanarayan Puja Register
Details26 Dec 20234:30 pm Tailabhishek
Sri Saambha Parameshwara TemplePuja-Tailabhishek Register
Details27 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 Dec 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 Dec 202310:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details29 Dec 20235:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details29 Dec 20235:00 pm Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details30 Dec 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details30 Dec 20235:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Prayogashala, GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details31 Dec 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details31 Dec 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details31 Dec 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details31 Dec 20237:30 am Chaturthi Spl Ganpati homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details1 Jan 20247:00 am New Year spl Rudra puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details1 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details2 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details3 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details4 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details4 Jan 202410:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja-Gaja Puja Register
Details4 Jan 20247:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details5 Jan 20245:00 pm Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details5 Jan 20245:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details6 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details6 Jan 20245:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details7 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details7 Jan 202410:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja- Ashwa Puja Register
Details7 Jan 20245:30 pm Gau Puja
Gurukul PrayogshalaPuja-Gau Puja Register
Details7 Jan 20248:00 am Ekadashi spl Vishnu Sukta Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Vishnu Suktam Homa Register
Details8 Jan 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details8 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Jan 20244:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details10 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Jan 20247:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details10 Jan 20248:00 am Mrityunjaya Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details11 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details11 Jan 202410:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja-Gaja Puja Register
Details11 Jan 20248:30 am Amavasya Spl Pratyangira Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Pratyangira Homa Register
Details12 Jan 20245:00 pm Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details12 Jan 20245:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details13 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details13 Jan 20245:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details13 Jan 20248:00 am Navagraha Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details14 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Jan 202410:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja- Ashwa Puja Register
Details14 Jan 20245:30 pm Gau Puja
Gurukul PrayogshalaPuja-Gau Puja Register
Details15 Jan 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details15 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details15 Jan 20247:30 am Chaturthi Spl Ganpati homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details15 Jan 20247:00 am Makara Sankaranthi/Pongal Spl Aruna Prashna Homa
Ved Bhavanam, GurukulHoma-Aruna Prashna Homa Register
Details16 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Jan 20248:00 am Tulva Shasthi Spl Subramanya Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Subramanya Homa Register
Details17 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details18 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details18 Jan 202410:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja-Gaja Puja Register
Details18 Jan 20247:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details19 Jan 20245:00 pm Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details19 Jan 20245:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details20 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details20 Jan 20245:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details21 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details21 Jan 202410:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja- Ashwa Puja Register
Details21 Jan 20245:30 pm Gau Puja
Gurukul PrayogshalaPuja-Gau Puja Register
Details21 Jan 20248:00 am Ekadashi spl Sudarshana Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Sudarshana Homa Register
Details22 Jan 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details22 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details23 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details23 Jan 20244:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details23 Jan 20244:30 pm Tailabhishek
Sri Saambha Parameshwara TemplePuja-Tailabhishek Register
Details24 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Jan 20247:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details24 Jan 20246:30 pm Durga Saptashati Parayanam
Ved Bhavanam, GurukulParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details25 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details25 Jan 202410:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja-Gaja Puja Register
Details25 Jan 20248:00 am Purnima Spl Dhanvantri Homa
Prayogshala, GurukulHoma-Dhanvantri Homa Register
Details25 Jan 20245:30 pm Purnima Spl Satyanarayan Puja
Sri Pratap Ganpati TemplePuja-Satyanarayan Puja Register
Details26 Jan 20245:00 pm Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 Jan 20245:30 pm Lalitha Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details27 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details27 Jan 20245:30 pm Vishnu Sahasranamam Parayanam
Gurukul PrayogshalaParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details28 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 Jan 202410:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Gurukul PrayogshalaPuja- Ashwa Puja Register
Details28 Jan 20245:30 pm Gau Puja
Gurukul PrayogshalaPuja-Gau Puja Register
Details29 Jan 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details29 Jan 20245:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details29 Jan 20247:30 am Chaturthi Spl Ganpati homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details30 Jan 20245:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details30 Jan 20246:00 am Samoohik Upanayanam Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details31 Jan 20245:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details5 Feb 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details12 Feb 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details19 Feb 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details26 Feb 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details29 Feb 20246:00 am Samoohik Upanayanam Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details4 Mar 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details11 Mar 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details18 Mar 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details25 Mar 20247:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Brahman Bhojan
Bangalore AshramDonation-Brahman Bhojan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details13 Apr 2021 to 30 Apr 20317:00 am Pushpa Seva
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details1 Jan 2022 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Jan 2022 to 30 Jun 20307:00 am Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Apr 2023 to 31 Mar 20246:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Shiva Temple
Shiva TempleHoma-Ayushya Homa Register
Details11 Nov 2023 to 11 Nov 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Inauguration
Thiruvannamalai AshramDonation-General Register
Details13 Nov 2023 to 11 Nov 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Inauguration
Thiruvannamalai AshramDonation-General Register
One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Lalitha Sahasranama Parayanam
1 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
1 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Chaturthi Spl Ganpati homa
1 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranam Parayanam
2 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
2 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
3 December 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
3 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
3 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
4 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
4 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
5 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
5 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
6 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
7 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
7 December 2023 at 10:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
8 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
8 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ekadashi spl Vishnu Suktam Homa
8 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
9 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
9 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
10 December 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
10 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
10 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Dhanwantri Jayanti Spl Dhanwantri Homa
10 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
10 December 2023 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
11 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
11 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Maha Mrityunjaya Homa
11 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
11 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
12 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Amavasya Spl Pratyangira Homa
12 December 2023 at 8:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
13 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
14 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
14 December 2023 at 10:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
14 December 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
15 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
15 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
16 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
16 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Chaturthi Spl Ganpati homa
16 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashna Parayan
16 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Ved Bhavanam, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
17 December 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
17 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
17 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
18 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Skanda Shashti Spl Sri Subramanya Trishati Homa
18 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
18 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
19 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
20 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
20 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
21 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
21 December 2023 at 10:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
22 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
22 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vaikuntha Ekadashi Spl Sudarshan Homa
22 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
23 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
23 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
23 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
24 December 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
24 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
24 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
24 December 2023 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
25 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
25 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
25 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Saptashati Parayanam
25 December 2023 at 6:30 pm.

Venue: Ved Bhavanam, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
26 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Purnima Spl Dhanvantri Homa
26 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
26 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Tailabhishek
26 December 2023 at 4:30 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
27 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
28 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
28 December 2023 at 10:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
29 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
29 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
30 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
30 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
31 December 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
31 December 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
31 December 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Chaturthi Spl Ganpati homa
31 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

New Year spl Rudra puja
1 January 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
1 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
2 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
3 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
4 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
4 January 2024 at 10:30 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
4 January 2024 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
5 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
5 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
6 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
6 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
7 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
7 January 2024 at 10:00 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
7 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi spl Vishnu Sukta Homa
7 January 2024 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
8 January 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
8 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
9 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
9 January 2024 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
10 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
10 January 2024 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Mrityunjaya Homa
10 January 2024 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
11 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
11 January 2024 at 10:30 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Amavasya Spl Pratyangira Homa
11 January 2024 at 8:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
12 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
12 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
13 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
13 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
13 January 2024 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
14 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
14 January 2024 at 10:00 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
14 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
15 January 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
15 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Chaturthi Spl Ganpati homa
15 January 2024 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Makara Sankaranthi/Pongal Spl Aruna Prashna Homa
15 January 2024 at 7:00 am.

Venue: Ved Bhavanam, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
16 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Tulva Shasthi Spl Subramanya Homa
16 January 2024 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
17 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
18 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
18 January 2024 at 10:30 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
18 January 2024 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
19 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
19 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
20 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
20 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
21 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
21 January 2024 at 10:00 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
21 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi spl Sudarshana Homa
21 January 2024 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
22 January 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
22 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
23 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
23 January 2024 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Tailabhishek
23 January 2024 at 4:30 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
24 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
24 January 2024 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Saptashati Parayanam
24 January 2024 at 6:30 pm.

Venue: Ved Bhavanam, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
25 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
25 January 2024 at 10:30 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Purnima Spl Dhanvantri Homa
25 January 2024 at 8:00 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Purnima Spl Satyanarayan Puja
25 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Archana
26 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranamam Parayanam
26 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
27 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranamam Parayanam
27 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
28 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
28 January 2024 at 10:00 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
28 January 2024 at 5:30 pm.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
29 January 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
29 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Chaturthi Spl Ganpati homa
29 January 2024 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
30 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Samoohik Upanayanam Program
30 January 2024 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
31 January 2024 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
5 February 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
12 February 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
19 February 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
26 February 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Samoohik Upanayanam Program
29 February 2024 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
4 March 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
11 March 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
18 March 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
25 March 2024 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Bangalore Ashram
General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Brahman Bhojan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pushpa Seva
13 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Shiva Temple
1 April 2023 at 6:30 am.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Inauguration
11 November 2023 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Inauguration
13 November 2023 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

"SANKALPA is having an intention. That is it! IT WORKS. Desires mean it has to happen now. In SANKALPA you say, LET IT HAPPEN WHENEVER IT HAS TO."

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar