"SANKALPA is having an intention. That is it! IT WORKS. Desires mean it has to happen now. In SANKALPA you say, LET IT HAPPEN WHENEVER IT HAS TO."

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details8 Jun 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Jun 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Jun 20235:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details10 Jun 20238:00 am Navagraha Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Navagraha Homa Register
Details10 Jun 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Jun 20235:30 pm Vishnu Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details11 Jun 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details11 Jun 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details11 Jun 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Prayogashala GurukulArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details11 Jun 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala GurukulPuja-Gau Puja Register
Details12 Jun 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details12 Jun 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details13 Jun 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Jun 20238:00 am Yogini Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Sudarshana Homa Register
Details14 Jun 20238:30 am Budha Graha Jayanti Spl Budha Shanti Homa
Prayogashala GurukulShanti Homa-Budha Shanti Homa Register
Details14 Jun 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details15 Jun 202310:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details15 Jun 20234:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details15 Jun 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Jun 20237:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details16 Jun 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Jun 20235:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details17 Jun 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details17 Jun 20238:00 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Prayogashala GurukulHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details17 Jun 20238:30 am Pratyangira Homa
Prayogashala GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details17 Jun 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details17 Jun 20235:30 pm Vishnu Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details18 Jun 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details18 Jun 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details18 Jun 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala GurukulPuja-Gau Puja Register
Details19 Jun 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details19 Jun 20234:30 pm Tailabhishek
Sri Saambha Parameshwara TemplePuja-Tailabhishek Register
Details20 Jun 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details21 Jun 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details22 Jun 20237:30 am Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details22 Jun 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details22 Jun 202310:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details23 Jun 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details23 Jun 20235:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details24 Jun 20238:00 am Subramanya Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Subramanya Homa Register
Details24 Jun 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Jun 20235:30 pm Vishnu Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details25 Jun 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details25 Jun 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details25 Jun 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala GurukulPuja-Gau Puja Register
Details26 Jun 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 Jun 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details27 Jun 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 Jun 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details29 Jun 20238:00 am Ashadhi Ekadashi Spl Narayana Ashtakshari homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Narayana Ashtakshari Homa Register
Details29 Jun 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details29 Jun 202310:30 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details29 Jun 20236:30 pm Ashadhi Ekadashi Spl Krishna Shaligram Abhishek
Ved Bhavan GurukulPuja-Krishna Abhishek Register
Details30 Jun 20234:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details30 Jun 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details30 Jun 20235:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details1 Jul 20238:00 am Navagraha Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Navagraha Homa Register
Details1 Jul 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details1 Jul 20235:30 pm Vishnu Sahasranam Parayan
Prayogashala GurukulParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details2 Jul 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details2 Jul 20234:30 pm Gau Puja
Prayogashala GurukulPuja-Gau Puja Register
Details2 Jul 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details2 Jul 20235:30 pm Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
Ved Bhavan GurukulParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details2 Jul 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details3 Jul 20238:00 am Guru Purnima Spl Medha Dakshinamurthy Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Medha Dakshinamurthy Homa Register
Details3 Jul 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details3 Jul 20235:30 pm Guru Purnima Spl Satyanarayan Puja
Sri Pratap Ganpati TemplePuja-Satyanarayan Puja Register
Details3 Jul 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details10 Jul 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details10 Jul 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details16 Jul 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details17 Jul 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details24 Jul 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details26 Jul 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details31 Jul 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details31 Jul 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details7 Aug 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details9 Aug 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details14 Aug 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details15 Aug 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details20 Aug 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details21 Aug 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details24 Aug 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details28 Aug 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details30 Aug 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details4 Sep 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details6 Sep 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details10 Sep 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details11 Sep 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details13 Sep 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details18 Sep 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details23 Sep 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details25 Sep 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details28 Sep 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details2 Oct 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details7 Oct 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details9 Oct 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details13 Oct 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details30 Oct 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details5 Nov 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details6 Nov 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details12 Nov 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details13 Nov 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details20 Nov 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details20 Nov 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details26 Nov 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details27 Nov 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details4 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details5 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details11 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details18 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details20 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details25 Dec 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details25 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details25 Dec 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Brahman Bhojan
Bangalore AshramDonation-Brahman Bhojan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details13 Apr 2021 to 30 Apr 20317:00 am Pushpa Seva
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details1 Jan 2022 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Jan 2022 to 30 Jun 20307:00 am Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Apr 2023 to 31 Mar 20246:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Shiva Temple
Shiva TempleHoma-Ayushya Homa Register
One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Shiva Ashtottara Shatanama Archana
8 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
9 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
9 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
10 June 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
10 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranam Parayan
10 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
11 June 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
11 June 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
11 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
11 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
12 June 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
12 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
13 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Yogini Ekadashi Spl Sudarshan Homa
14 June 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Budha Graha Jayanti Spl Budha Shanti Homa
14 June 2023 at 8:30 am.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
14 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
15 June 2023 at 10:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
15 June 2023 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
15 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
16 June 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
16 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
16 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
17 June 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
17 June 2023 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
17 June 2023 at 8:30 am.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
17 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranam Parayan
17 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
18 June 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
18 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
18 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
19 June 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Tailabhishek
19 June 2023 at 4:30 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
20 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
21 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
22 June 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
22 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
22 June 2023 at 10:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
23 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
23 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Subramanya Homa
24 June 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
24 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranam Parayan
24 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
25 June 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
25 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
25 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
26 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
26 June 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
27 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
28 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashadhi Ekadashi Spl Narayana Ashtakshari homa
29 June 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
29 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
29 June 2023 at 10:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ashadhi Ekadashi Spl Krishna Shaligram Abhishek
29 June 2023 at 6:30 pm.

Venue: Ved Bhavan Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
30 June 2023 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
30 June 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
30 June 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
1 July 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
1 July 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranam Parayan
1 July 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
2 July 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
2 July 2023 at 4:30 pm.

Venue: Prayogashala Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
2 July 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
2 July 2023 at 5:30 pm.

Venue: Ved Bhavan Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
2 July 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Guru Purnima Spl Medha Dakshinamurthy Homa
3 July 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
3 July 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Guru Purnima Spl Satyanarayan Puja
3 July 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
3 July 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
10 July 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
10 July 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
16 July 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
17 July 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
24 July 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
26 July 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
31 July 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
31 July 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
7 August 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
9 August 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
14 August 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
15 August 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
20 August 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
21 August 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
24 August 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
28 August 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
30 August 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
4 September 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
6 September 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
10 September 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
11 September 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
13 September 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
18 September 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
23 September 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
25 September 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
28 September 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
2 October 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
7 October 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
9 October 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
13 October 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
30 October 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
5 November 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
6 November 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
12 November 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
13 November 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
20 November 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
20 November 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
26 November 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
27 November 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
4 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
5 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
11 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
18 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
20 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
25 December 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
25 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
25 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Bangalore Ashram
General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Brahman Bhojan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pushpa Seva
13 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Shiva Temple
1 April 2023 at 6:30 am.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka