SADHVIJIS

Swamini Anandbharti

Sadhvi Radha Rani

Sadhvi Radhamani

Sadhvi K Pattu

Sadhvi Atmaswaroopa

Sadhvi Dhanaselvi

Sadhvi Vanishree

Sadhvi Jyothiswaroopini

Sadhvi Sejal

Sadhvi Sarita

Sadhvi Srimayee

Sadhvi Madhubala

Sadhvi Asha

BRAHMACHARINIJIS

Brahmacharini Amita

Brahmacharini Nityabodha

Brahmacharini Niyati

Brahmacharini Rojalin

Brahmacharini Jayshree

Brahmacharini Nikhileshwari

Brahmacharini Vandana

Brahmacharini Tattvamayi

Brahmacharini Aadhya Prabha

Brahmacharini Karishma

Brahmacharini Mukti

Brahmacharini Niranjani

CONNECT WITH OFFICE OF SWAMIJIS