SADHVIJIS

Sadhvi Anandbharti

Sadhvi Radharani

Sadhvi Chinmayi

Sadhvi Pattu

Sadhvi Atmaswaroopa

Sadhvi Dayamayi

 

Sadhvi Vanishree

Sadhvi Jyothiswaroopini

Sadhvi Sejal

Sadhvi Srimayee

Sadhvi Madhubala

Sadhvi Asha

Sadhvi Amita

Sadhvi Nityabodha

Sadhvi Jayshree

Sadhvi Nikhileshwari

 Sadhvi Vandana

Sadhvi Tattvamayi

 

Sadhvi Aadhyaprabha

Sadhvi Karishma

 Sadhvi Mukti

Sadhvi Mukta

Sadhvi Praseeda

Sadhvi Sumana

Sadhvi Kakali

CONNECT WITH OFFICE OF SWAMIJIS