Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Kerala
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details6 Feb 20237:00 am Rudra Puja
Kalady AshramPuja-Rudra Puja Register
Details9 Feb 20237:00 am Upanayanam at Palakkad with Bhr Prashanth Ji
Akhila Bharatha Ayyapa Seva Sangham HallSamskara-Upanayanam Register
Details18 Feb 20235:30 pm Maha Shivaratri
Thrissur TOKMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20237:00 am Maha Shivaratri
Moodadi Art of Living AshramMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20235:30 pm Maha Shivaratri
KollamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20236:00 pm Maha Shivaratri
Kalady AshramMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Recurring Seva: Kerala
Kerala
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details6 Feb 2023 to 6 Feb 20237:00 am Rudra Puja
Kalady AshramPuja-Rudra Puja Register
Details9 Feb 2023 to 12 Feb 20237:00 am Upanayanam at Palakkad with Bhr Prashanth Ji
Akhila Bharatha Ayyapa Seva Sangham HallSamskara-Upanayanam Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20235:30 pm Maha Shivaratri
Thrissur TOKMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20237:00 am Maha Shivaratri
Moodadi Art of Living AshramMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20235:30 pm Maha Shivaratri
KollamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20236:00 pm Maha Shivaratri
Kalady AshramMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
One-Time Seva List : Kerala
Rudra Puja
6 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Kalady Ashram
Kalady,Kerala

Upanayanam at Palakkad with Bhr Prashanth Ji
9 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Akhila Bharatha Ayyapa Seva Sangham Hall
Palakkad,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Thrissur TOK
Thrissur,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Moodadi Art of Living Ashram
Moodadi,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Kollam
Kollam,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 6:00 pm.

Venue: Kalady Ashram
Kalady,Kerala

Recurring Seva List : Kerala
Rudra Puja
6 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Kalady Ashram
Kalady,Kerala

Upanayanam at Palakkad with Bhr Prashanth Ji
9 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Akhila Bharatha Ayyapa Seva Sangham Hall
Palakkad,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Thrissur TOK
Thrissur,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Moodadi Art of Living Ashram
Moodadi,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Kollam
Kollam,Kerala

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 6:00 pm.

Venue: Kalady Ashram
Kalady,Kerala