Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details24 Feb 20249:00 am Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details24 Feb 20247:00 am Mrityunjaya Homa
Vasad AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details25 Feb 20249:00 am Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details26 Feb 20249:00 am Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details27 Feb 20249:00 am Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details28 Feb 20249:00 am Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details29 Feb 20249:00 am Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details1 Mar 20247:00 am March Month Ekadash Homa
Vasad AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details8 Mar 20246:00 pm Shivratri Spl Rudra Puja
vasad AshramPuja-Rudra Puja Register
Recurring Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Vasad Ashram
Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
24 February 2024 at 9:00 am.

Venue: vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Mrityunjaya Homa
24 February 2024 at 7:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
25 February 2024 at 9:00 am.

Venue: vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
26 February 2024 at 9:00 am.

Venue: vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
27 February 2024 at 9:00 am.

Venue: vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
28 February 2024 at 9:00 am.

Venue: vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Gau Mata puja With Rishi Vidhyadhar ji
29 February 2024 at 9:00 am.

Venue: vasad Ashram
Vasad,Gujarat

March Month Ekadash Homa
1 March 2024 at 7:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Shivratri Spl Rudra Puja
8 March 2024 at 6:00 pm.

Venue: vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Recurring Seva List : Vasad Ashram