Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details25 Sep 20235:00 pm Parivartini Ekadashi SPl Gau Puja
Vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details25 Sep 20236:00 pm Rudra Puja
Vasad AshramPuja-Rudra Puja Register
Details26 Sep 20237:00 am Dhanvantri Homa
Vasad AshramHoma-Dhanvantri Homa Register
Details29 Sep 20236:00 am Pitru Paksha All Days Tarpan
Vasad AshramTarpan-Tila Tarpan Register
Details29 Sep 20235:00 pm Pitru Paksha SPl All Days Gau Puja
Vasad AshramPuja-Gau Puja Register
Details1 Oct 20237:00 am Ekadasha Homa October Month
Vasad AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Recurring Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Vasad Ashram
Parivartini Ekadashi SPl Gau Puja
25 September 2023 at 5:00 pm.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Rudra Puja
25 September 2023 at 6:00 pm.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Dhanvantri Homa
26 September 2023 at 7:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Pitru Paksha All Days Tarpan
29 September 2023 at 6:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Pitru Paksha SPl All Days Gau Puja
29 September 2023 at 5:00 pm.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha Homa October Month
1 October 2023 at 7:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Recurring Seva List : Vasad Ashram