Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details5 Aug 202111:00 am Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details5 Aug 202111:00 am Dhanvanatari homa with rishiji
vasadHoma-Dhanvantri Homa Register
Details6 Aug 202111:30 am Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details6 Aug 202111:30 am Aikyamatya homa with rishiji
vasadHoma-Aikyamatya Suktam Homa Register
Details8 Aug 20215:00 pm Gau pooja with Rishi Vidyadharji
Sri Sri Gujarat AshramPuja-Gau Puja Register
Details8 Aug 20217:00 am Sri Pratyangira Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Details9 Aug 20216:00 am Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Details9 Aug 20216:00 am Sri Aditya Hridayam Stotram Homa with Rishi Vidhyadhar ji (Online on Zoom)
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Aditya Hridya Homa Register
Details12 Aug 20217:00 am Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details12 Aug 20217:00 am Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details15 Aug 20215:00 pm Gau pooja with Rishi Vidyadharji
Sri Sri Gujarat AshramPuja-Gau Puja Register
Details18 Aug 202111:00 am Gau pooja with Rishi Vidyadharji
Sri Sri Gujarat AshramPuja-Gau Puja Register
Details20 Aug 20219:00 am upanayan(Br. Parveen swamiji)
vasadSamskara-Upanayanam Register
Details22 Aug 20215:00 pm Gau pooja with Rishi Vidyadharji
Sri Sri Gujarat AshramPuja-Gau Puja Register
Details22 Aug 20217:00 am Sri Dhanvantari Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom)
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Dhanvantri Homa Register
Details23 Aug 20217:00 am Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Details26 Aug 20217:00 am Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details26 Aug 20217:00 am Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details29 Aug 20215:00 pm Gau pooja with Rishi Vidyadharji
Sri Sri Gujarat AshramPuja-Gau Puja Register
Details30 Aug 20216:00 am Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (online on zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Details30 Aug 20216:00 am Sri Durga Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Durga Homa Register
Details1 Sep 20217:00 am Ekadasha Homas for 1 month with Rishi Vidhyadhar ji (Online on zoom)
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details3 Sep 202111:30 am Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details5 Sep 20215:00 pm Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details6 Sep 20217:00 am Sri Rudra homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Details7 Sep 20217:00 am Sri Pratyangira Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Details7 Sep 202111:00 am Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details8 Sep 20217:00 am Sri Aditya Hridayam Stotram Homa with Rishi Vidhyadhar ji (Online on Zoom)
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Aditya Hridya Homa Register
Details10 Sep 20217:00 am Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details10 Sep 20217:00 am Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details12 Sep 20215:00 pm Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details13 Sep 20217:00 am Sri Rudra homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Details14 Sep 20217:00 am Sri Durga Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom)
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Durga Homa Register
Details17 Sep 202111:30 am Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details19 Sep 20215:00 pm Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details20 Sep 20216:00 am Sri Rudra homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Details20 Sep 20216:00 am Sri Dhanvantari Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom)
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Dhanvantri Homa Register
Details20 Sep 202111:00 am Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details24 Sep 20217:00 am Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details24 Sep 20217:00 am Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details26 Sep 20215:00 pm Gau pooja with rishi vidyadharji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details27 Sep 20217:00 am Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Details29 Sep 20217:00 am Sri Durga Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom)
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Durga Homa Register
Recurring Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details29 Aug 2019 to 31 Dec 20506:00 pm AYUSHYA HOMA VASAD ASHRAM
SRI SRI GUJRAT ASHRAM,AKLAWADI,SARSA DAKOR ROAD,VASAD,GUJRATHoma-Ayushya Homa Register
One-Time Seva List : Vasad Ashram
Gau pooja with rishi vidyadharji
5 August 2021 at 11:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Dhanvanatari homa with rishiji
5 August 2021 at 11:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
6 August 2021 at 11:30 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Aikyamatya homa with rishiji
6 August 2021 at 11:30 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with Rishi Vidyadharji
8 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Pratyangira Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
8 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom )
9 August 2021 at 6:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Aditya Hridayam Stotram Homa with Rishi Vidhyadhar ji (Online on Zoom)
9 August 2021 at 6:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
12 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
12 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with Rishi Vidyadharji
15 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with Rishi Vidyadharji
18 August 2021 at 11:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

upanayan(Br. Parveen swamiji)
20 August 2021 at 9:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with Rishi Vidyadharji
22 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Dhanvantari Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom)
22 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom )
23 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
26 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
26 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with Rishi Vidyadharji
29 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (online on zoom )
30 August 2021 at 6:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Durga Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom )
30 August 2021 at 6:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha Homas for 1 month with Rishi Vidhyadhar ji (Online on zoom)
1 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
3 September 2021 at 11:30 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
5 September 2021 at 5:00 pm.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Sri Rudra homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
6 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Pratyangira Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
7 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
7 September 2021 at 11:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Sri Aditya Hridayam Stotram Homa with Rishi Vidhyadhar ji (Online on Zoom)
8 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
10 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
10 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
12 September 2021 at 5:00 pm.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Sri Rudra homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
13 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Durga Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom)
14 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
17 September 2021 at 11:30 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
19 September 2021 at 5:00 pm.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Sri Rudra homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
20 September 2021 at 6:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Dhanvantari Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom)
20 September 2021 at 6:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
20 September 2021 at 11:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Sri Ganapati homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
24 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Navagraha Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
24 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Gau pooja with rishi vidyadharji
26 September 2021 at 5:00 pm.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Sri Rudra Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on Zoom )
27 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Durga Homa with Rishi Vidhyadharji (Online on zoom)
29 September 2021 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Recurring Seva List : Vasad Ashram
AYUSHYA HOMA VASAD ASHRAM
29 August 2019 at 6:00 pm.

Venue: SRI SRI GUJRAT ASHRAM,AKLAWADI,SARSA DAKOR ROAD,VASAD,GUJRAT
Vasad,Gujarat