Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details23 May 20227:00 am Trishakti Homa (Eksdasha Homa)
vasadHoma-Ekadasha Homa Register
Details23 May 20227:00 am Puja
vasadPuja-Rudra Puja Register
Details26 May 20226:00 pm Satyanarayan Puja
Vasad AshramPuja-Satyanarayan Puja Register
Details26 May 20227:00 am Dakshinamurhty Homa (Ekadasha Homa)
vasadHoma-Ekadasha Homa Register
Details29 May 20227:00 am EKADASHA DURGA HOMA
vasadHoma-Durga Homa Register
Details30 May 20227:00 am Puja
vasadPuja-Rudra Puja Register
Details1 Jun 20227:00 am Ekadasha homa
Vasad AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Recurring Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details29 Aug 2019 to 31 Dec 20506:00 pm AYUSHYA HOMA VASAD ASHRAM
SRI SRI GUJRAT ASHRAM,AKLAWADI,SARSA DAKOR ROAD,VASAD,GUJRATHoma-Ayushya Homa Register
One-Time Seva List : Vasad Ashram
Trishakti Homa (Eksdasha Homa)
23 May 2022 at 7:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Puja
23 May 2022 at 7:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Satyanarayan Puja
26 May 2022 at 6:00 pm.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Dakshinamurhty Homa (Ekadasha Homa)
26 May 2022 at 7:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

EKADASHA DURGA HOMA
29 May 2022 at 7:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Puja
30 May 2022 at 7:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Ekadasha homa
1 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Recurring Seva List : Vasad Ashram
AYUSHYA HOMA VASAD ASHRAM
29 August 2019 at 6:00 pm.

Venue: SRI SRI GUJRAT ASHRAM,AKLAWADI,SARSA DAKOR ROAD,VASAD,GUJRAT
Vasad,Gujarat