SWAMIJIS

 

Swami Suryapada

Swami Sadyojathah

Swami Vishnupada

Swami Brahmatej

Swami Vaishampayan

Swami Paramtej

Swami Jyothirmayah

Swami Nandkishore

Swami Shraddhanand 

Swami Jaataveda

Swami Prabuddhananda

Swami Shivapad

Swami Atmananda

Swami Nirmalananda

Swami Gunatit

Swami Gnantej 

Swami Omkarananda

Swami Purnachaitanya

Swami Brahmachitt

Swami Bhavyatej

Swami Prakashananda

Swami Divyanand

Swami Vishwachaitanya

Swami Advaithananda

Swami Pranavananda

Swami Sharanu

Swami Sarveshvar

Swami Virupaaksh

Swami Harihara

Swami Chidaakasha

Swami Satyanand

Swami Vishwaroop

Swami Purnatej

Swami Bhaskaranand

Swami Divyatej

Swami Satya Chaitanya

Swami Vishnu Chaitanya

RISHIJIS

Rishi Nityapragya

Rishi Vidyadhar

Rishi Devavrat

CONNECT WITH OFFICE OF SWAMIJIS