SWAMIJIS

 

Swami Suryapad

Swami Sadyojathah

Swami Vishnupad

Swami Brahmatej

Swami Vaishampayan

Swami Paramtej

Swami Jyothirmayah

Swami Shraddhanand 

Swami Jaataved

Swami Prabuddhanand

Swami Shivapad

Swami Atmanand

Swami Nirmalanand

Swami Gunatit

Swami Gyantej

Swami Omkaranand

Swami Purnachaitanya

Swami Brahmachitt

Swami Bhavyatej

Swami Prakashanand

Swami Divyanand

Swami Vishwachaitanya

Swami Advaithanand

Swami Pranavanand

Swami Sharanu

Swami Sarveshvar

Swami Virupaaksh

Swami Harihara

Swami Chidaakasha

Swami Satyanand

Swami Vishwaroop

Swami Purnatej

Swami Bhaskaranand

Swami Divyatej

Swami Satyachaitanya

Swami Vishnuchaitanya

RISHIJIS

Rishi Nityapragya

Rishi Vidyadhar

Rishi Devavrat

CONNECT WITH OFFICE OF SWAMIJIS