Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Omkareshwar Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details16 Apr 20247:00 am Chaitra navaratri
Omkareshwar AshramChaitra navaratri-Durga Homa Register
Details17 Apr 20247:00 am Chaitra navaratri
Omkareshwar AshramChaitra navaratri-Rama Tarak Homa Register
Details19 Apr 20247:00 am Homa
Omkareshwar AshramHoma-Lakshmi Narayan Homa Register
Details19 Apr 20247:00 am Homa
Omkareshwar AshramHoma-Lakshmi Narayan Homa Register
Details20 Apr 20247:00 am Homa
Omkareshwar AshramHoma-Purusha Suktam Homa Register
Details22 Apr 20247:00 am Homa
Omkareshwar AshramHoma-Durga Homa Register
Details23 Apr 20247:00 am Puja
Omkareshwar AshramPuja-Gau Puja Register
Details26 Apr 20247:00 am Archana
Omkareshwar AshramArchana-Narmada Pujan & Deep Daan Register
Details28 Apr 20247:00 am Homa
Omkareshwar AshramHoma-Ayushya Homa Register
Recurring Seva: Omkareshwar Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Omkareshwar Ashram
Chaitra navaratri
16 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Chaitra navaratri
17 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Homa
19 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Homa
19 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Homa
20 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Homa
22 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Puja
23 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Archana
26 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Homa
28 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Omkareshwar Ashram
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Recurring Seva List : Omkareshwar Ashram