Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Omkareshwar Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details26 Sep 202311:00 am Gau pooja with Br. Parveen ji
omkareshwarPuja-Gau Puja Register
Details28 Sep 202311:00 am Durga Saptashati Parayanam
OmkareshwarParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details29 Sep 202311:00 am Gau pooja with Br. Parveeji
omkareshwarPuja-Gau Puja Register
Recurring Seva: Omkareshwar Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Omkareshwar Ashram
Gau pooja with Br. Parveen ji
26 September 2023 at 11:00 am.

Venue: omkareshwar
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Durga Saptashati Parayanam
28 September 2023 at 11:00 am.

Venue: Omkareshwar
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Gau pooja with Br. Parveeji
29 September 2023 at 11:00 am.

Venue: omkareshwar
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Recurring Seva List : Omkareshwar Ashram