Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Omkareshwar Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Recurring Seva: Omkareshwar Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details1 Dec 2022 to 31 Dec 202210:00 am Gau pooja with Rishi vidhyadharji
OmkareshwarPuja-Gau Puja Register
Details1 Dec 2022 to 31 Dec 20224:00 pm Gau pooja with Rishi vidhyadharji
OmkareshwarPuja-Gau Puja Register
One-Time Seva List : Omkareshwar Ashram
Recurring Seva List : Omkareshwar Ashram
Gau pooja with Rishi vidhyadharji
1 December 2022 at 10:00 am.

Venue: Omkareshwar
Omkareshwar,Madhya Pradesh

Gau pooja with Rishi vidhyadharji
1 December 2022 at 4:00 pm.

Venue: Omkareshwar
Omkareshwar,Madhya Pradesh