Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Mysore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details29 May 202210:30 am Pratyangira Homa
Mysore AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Recurring Seva: Mysore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details22 Dec 2020 to 12 Dec 20237:00 am Gaushala Donation - Mysore Ashram
Mysore ashramGaushala-General Donation Register
One-Time Seva List : Mysore Ashram
Pratyangira Homa
29 May 2022 at 10:30 am.

Venue: Mysore Ashram
Mysore,Karnataka

Recurring Seva List : Mysore Ashram
Gaushala Donation - Mysore Ashram
22 December 2020 at 7:00 am.

Venue: Mysore ashram
Mysore,Karnataka