Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Mysore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Jul 20235:00 pm Medha Dakshina Murthy Homa
MysoreHoma-Medha Dakshinamurthy Homa Register
Recurring Seva: Mysore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details22 Dec 2020 to 12 Dec 20237:00 am Gaushala Donation - Mysore Ashram
Mysore ashramGaushala-General Donation Register
One-Time Seva List : Mysore Ashram
Medha Dakshina Murthy Homa
3 July 2023 at 5:00 pm.

Venue: Mysore
Mysore,Karnataka

Recurring Seva List : Mysore Ashram
Gaushala Donation - Mysore Ashram
22 December 2020 at 7:00 am.

Venue: Mysore ashram
Mysore,Karnataka