Teachers blessed for performing Pujas

Shri Prashant Rajore

Shri Akash

Shri Darshak Hathi

Shri Anurag Arora

Shri Naresh Himmatlal Patadia

Shri Pradeep Pathak

Shri Sushil Singh

Shri Prabhat Kumar

Shri Mohan P

Shri Prashant Kulkarni

Shri Neeraj Kohli

Shri V Rajagopal

Shri Gaurav Yadav

Shri Manoj Rao

Shri Yogesh Gaur

Shri Rajiv Mehta

Shri Naresh Sharada

Shri Vaibhav Kshatriya

Shri Abhijeet Haldar

Shri Rajesh Shetty

Shri Anil Solanki

Shri Amol Yewale

Shri Ramlinga Chaudhari

Shri Kedar Chaudhari

Shri Khandu Gangurde

Shri Yogesh Shelar

Shri Ashok Gawali

Shri Arun Shenoy

Shri Pradeep Vidale

Shri Ravi Bhatia

Shri Anurag Singh

Shri Anish Dua

Shri Ajay Valecha

Shri Praveen Mehta

Shri Uday Krishna

Shri Naresh Tulsiyani

Shri Anil Patil

Shri Ramesh Hansora

Shri Dev Goski

Shri Amod Karna

Shri Vikas Saraswat

Shri Ratneshwar G Shete

Shri Anil Bahl

Shri Ashish Patel

Shri Krishna Kumar

Shri Dharmesh Joshi

Shri Kumaraguru

Shri Subash

Shri Rajesh Trivedi

Shri Deepak Punjabi

Shri K R Krisnan

Shri R Soundararajan

Shri S Srinivasan

Shri N Manikandan

Shri Gopalkrishnan P

Shri Sanjay Sharma

Shri Arun Kumar Hadole

Shri Swarup Chatterjee

Shri Saurabh Purohit

Shri Yoginder Singh

Shri Umesh Pradhan

Shri Rohit Patil

Shri Uday Sharma

Shri Rajesh Joshi

Shri Binod Gupta

Shri Pradeep kumar Shukla

Shri Sangeet Baldota

Shri Ravindra Bhatia