Register for Pujas at Telangana

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Telangana
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Oct 20228:30 am Navaratri
Manasa Ganga AshramNavaratri-Nava Chandi Homa Register
Recurring Seva: Telangana
Telangana
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details2 Sep 2019 to 2 Apr 20256:00 pm Ganapathi Homa
Manasa Ganga AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details20 Sep 2022 to 6 Oct 202212:00 am Donation towards Navratri
Ranga reddyDonation-General Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20227:00 am Navaratri
Manasa Ganga AshramNavaratri-Maha Samvardhan Sankalpa Register
Details3 Oct 2022 to 3 Oct 20228:30 am Navaratri
Manasa Ganga AshramNavaratri-Nava Chandi Homa Register
One-Time Seva List : Telangana
Navaratri
3 October 2022 at 8:30 am.

Venue: Manasa Ganga Ashram
Manasa Ganga Ashram,Telangana

Recurring Seva List : Telangana
Navaratri
3 October 2022 at 8:30 am.

Venue: Manasa Ganga Ashram
Manasa Ganga Ashram,Telangana