Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Rajasthan
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details15 Apr 20246:00 pm Chaitra navaratri
Jaipur AshramChaitra navaratri- Sri Maha Ganapati Homa Register
Details16 Apr 20249:00 am Chaitra navaratri
Jaipur AshramChaitra navaratri-Nava Chandi Homa Register
Recurring Seva: Rajasthan
Rajasthan
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details15 Apr 2024 to 15 Apr 20246:00 pm Chaitra navaratri
Jaipur AshramChaitra navaratri- Sri Maha Ganapati Homa Register
Details16 Apr 2024 to 16 Apr 20249:00 am Chaitra navaratri
Jaipur AshramChaitra navaratri-Nava Chandi Homa Register
One-Time Seva List : Rajasthan
Chaitra navaratri
15 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Jaipur Ashram
Jaipur,Rajasthan

Chaitra navaratri
16 April 2024 at 9:00 am.

Venue: Jaipur Ashram
Jaipur,Rajasthan

Recurring Seva List : Rajasthan
Chaitra navaratri
15 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Jaipur Ashram
Jaipur,Rajasthan

Chaitra navaratri
16 April 2024 at 9:00 am.

Venue: Jaipur Ashram
Jaipur,Rajasthan