Register for Pujas at Tamil Nadu

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Tamil Nadu
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details7 Feb 20237:00 am Samhooik Rudrapuja By Sadhvi Dayamayi
Rajamanickam HomePuja-Rudra Puja Register
Recurring Seva: Tamil Nadu
Tamil Nadu
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details12 Aug 2022 to 31 Mar 20237:00 am Donation for Rameshwaram Ashram
RameshwaramDonation- Building Fund Register
Details7 Feb 2023 to 7 Feb 20237:00 am Samhooik Rudrapuja By Sadhvi Dayamayi
Rajamanickam HomePuja-Rudra Puja Register
One-Time Seva List : Tamil Nadu
Samhooik Rudrapuja By Sadhvi Dayamayi
7 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Rajamanickam Home
Udumalaipet,Tamil Nadu

Recurring Seva List : Tamil Nadu
Samhooik Rudrapuja By Sadhvi Dayamayi
7 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Rajamanickam Home
Udumalaipet,Tamil Nadu