Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Uttar Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details9 Jun 20239:00 am Homa
Kalidah Ashram, vrindavanHoma-Sudarshana Homa Register
Recurring Seva: Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details9 Jun 2023 to 9 Jun 20239:00 am Homa
Kalidah Ashram, vrindavanHoma-Sudarshana Homa Register
One-Time Seva List : Uttar Pradesh
Homa
9 June 2023 at 9:00 am.

Venue: Kalidah Ashram, vrindavan
vrindavan,Uttar Pradesh

Recurring Seva List : Uttar Pradesh
Homa
9 June 2023 at 9:00 am.

Venue: Kalidah Ashram, vrindavan
vrindavan,Uttar Pradesh