Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Kosi Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details10 Jun 20236:00 pm Shani Shanti Homa
Kosi AshramHoma-Shani Homa Register
Recurring Seva: Kosi Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Kosi Ashram
Shani Shanti Homa
10 June 2023 at 6:00 pm.

Venue: Kosi Ashram
Mathura,Uttar Pradesh

Recurring Seva List : Kosi Ashram