Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Kosi Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Oct 20229:15 am Ashtami Durga Homa
Kosi AshramHoma-Durga Homa Register
Details3 Oct 20225:00 pm Rudrabhishek Puja
Kosi AshramPuja-Rudra Puja Register
Recurring Seva: Kosi Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Kosi Ashram
Ashtami Durga Homa
3 October 2022 at 9:15 am.

Venue: Kosi Ashram
Mathura,Uttar Pradesh

Rudrabhishek Puja
3 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Kosi Ashram
Mathura,Uttar Pradesh

Recurring Seva List : Kosi Ashram