Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details15 Oct 202310:00 am UPANAYANAM Samskara with swami praveen ji at Ratlam
Shree Shree Kripa-KashiBai Dhyan Mandir RatlamSamskara-Upanayanam Register
Details15 Oct 202310:00 am UPANAYANAM SAMSKARA WITH BRAMHACHARI PRAVEEN JI AT RATLAM
Shree Shree Kripa Kashi Bai Dhyan MandirSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details14 Dec 2022 to 14 Dec 20287:00 pm Rudra Puja with Dinesh Kashikarji
Pawar Mangal Bhawan ChinndwaraPuja-Rudra Puja Register
Details15 Oct 2023 to 15 Oct 202310:00 am UPANAYANAM Samskara with swami praveen ji at Ratlam
Shree Shree Kripa-KashiBai Dhyan Mandir RatlamSamskara-Upanayanam Register
Details15 Oct 2023 to 15 Oct 202310:00 am UPANAYANAM SAMSKARA WITH BRAMHACHARI PRAVEEN JI AT RATLAM
Shree Shree Kripa Kashi Bai Dhyan MandirSamskara-Upanayanam Register
One-Time Seva List : Madhya Pradesh
UPANAYANAM Samskara with swami praveen ji at Ratlam
15 October 2023 at 10:00 am.

Venue: Shree Shree Kripa-KashiBai Dhyan Mandir Ratlam
Ratlam,Madhya Pradesh

UPANAYANAM SAMSKARA WITH BRAMHACHARI PRAVEEN JI AT RATLAM
15 October 2023 at 10:00 am.

Venue: Shree Shree Kripa Kashi Bai Dhyan Mandir
RATLAM,Madhya Pradesh

Recurring Seva List : Madhya Pradesh
UPANAYANAM Samskara with swami praveen ji at Ratlam
15 October 2023 at 10:00 am.

Venue: Shree Shree Kripa-KashiBai Dhyan Mandir Ratlam
Ratlam,Madhya Pradesh

UPANAYANAM SAMSKARA WITH BRAMHACHARI PRAVEEN JI AT RATLAM
15 October 2023 at 10:00 am.

Venue: Shree Shree Kripa Kashi Bai Dhyan Mandir
RATLAM,Madhya Pradesh