Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details27 Mar 20247:00 am Upnayan Samskara with Swami Praveen ji
Awadhpuri , Gwarighat Road, Jabalpur MPSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details27 Mar 2024 to 29 Mar 20247:00 am Upnayan Samskara with Swami Praveen ji
Awadhpuri , Gwarighat Road, Jabalpur MPSamskara-Upanayanam Register
One-Time Seva List : Madhya Pradesh
Upnayan Samskara with Swami Praveen ji
27 March 2024 at 7:00 am.

Venue: Awadhpuri , Gwarighat Road, Jabalpur MP
Jabalpur,Madhya Pradesh

Recurring Seva List : Madhya Pradesh
Upnayan Samskara with Swami Praveen ji
27 March 2024 at 7:00 am.

Venue: Awadhpuri , Gwarighat Road, Jabalpur MP
Jabalpur,Madhya Pradesh