Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details17 Jun 20233:00 pm Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
E8 43 Akash Ganga colony Trilanga shahapura BhopalKatha-Shrimad Bhagavat Katha Register
Recurring Seva: Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details14 Dec 2022 to 14 Dec 20287:00 pm Rudra Puja with Dinesh Kashikarji
Pawar Mangal Bhawan ChinndwaraPuja-Rudra Puja Register
Details17 Jun 2023 to 24 Jun 20233:00 pm Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
E8 43 Akash Ganga colony Trilanga shahapura BhopalKatha-Shrimad Bhagavat Katha Register
One-Time Seva List : Madhya Pradesh
Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
17 June 2023 at 3:00 pm.

Venue: E8 43 Akash Ganga colony Trilanga shahapura Bhopal
Bhopal,Madhya Pradesh

Recurring Seva List : Madhya Pradesh
Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
17 June 2023 at 3:00 pm.

Venue: E8 43 Akash Ganga colony Trilanga shahapura Bhopal
Bhopal,Madhya Pradesh