Register for Pujas at Madhya Pradesh

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details12 Feb 20238:00 am UPANAYANAM Samskara with Swami Praveen ji
SUMERU ART OF LIVING CENTRE SudamaNagar IndoreSamskara-Upanayanam Register
Details24 Feb 20233:30 pm Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
Sidhha shiv Shakti Mandir Akash Ganga Colony shahapura BhopalKatha-Shrimad Bhagavat Katha Register
Recurring Seva: Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details14 Dec 2022 to 14 Dec 20287:00 pm Rudra Puja with Dinesh Kashikarji
Pawar Mangal Bhawan , ChinndwaraPuja-Rudra Puja Register
Details12 Feb 2023 to 12 Feb 20238:00 am UPANAYANAM Samskara with Swami Praveen ji
SUMERU ART OF LIVING CENTRE SudamaNagar IndoreSamskara-Upanayanam Register
Details24 Feb 2023 to 2 Mar 20233:30 pm Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
Sidhha shiv Shakti Mandir Akash Ganga Colony shahapura BhopalKatha-Shrimad Bhagavat Katha Register
One-Time Seva List : Madhya Pradesh
UPANAYANAM Samskara with Swami Praveen ji
12 February 2023 at 8:00 am.

Venue: SUMERU ART OF LIVING CENTRE SudamaNagar Indore
Indore,Madhya Pradesh

Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
24 February 2023 at 3:30 pm.

Venue: Sidhha shiv Shakti Mandir Akash Ganga Colony shahapura Bhopal
Bhopal,Madhya Pradesh

Recurring Seva List : Madhya Pradesh
UPANAYANAM Samskara with Swami Praveen ji
12 February 2023 at 8:00 am.

Venue: SUMERU ART OF LIVING CENTRE SudamaNagar Indore
Indore,Madhya Pradesh

Shreemad Bhagwat Katha with Sadhvi Radha Rani ji
24 February 2023 at 3:30 pm.

Venue: Sidhha shiv Shakti Mandir Akash Ganga Colony shahapura Bhopal
Bhopal,Madhya Pradesh