Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Delhi
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details20 Jun 20233:00 pm Sunder Kand By Sadhvi Muktaji @ Ms Nidhi\\\'s Home
2nd C Nehru Nagar GhaziabadDonation-Sunder Kand Register
Details10 Jul 20234:00 pm Shrimad Bhagwat Katha by Sadhvi Sejal G
Utsav Meditation Center RDC GhaziabadKatha-Shrimad Bhagavat Katha Register
Recurring Seva: Delhi
Delhi
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details29 Oct 2021 to 31 Dec 20257:00 am Gurgaon Ved Bhawan Building Fund Donation
GurgaonDonation-Ved Bhawan Building Fund Register
Details20 Jun 2023 to 20 Jun 20233:00 pm Sunder Kand By Sadhvi Muktaji @ Ms Nidhi\\\'s Home
2nd C Nehru Nagar GhaziabadDonation-Sunder Kand Register
Details10 Jul 2023 to 16 Jul 20234:00 pm Shrimad Bhagwat Katha by Sadhvi Sejal G
Utsav Meditation Center RDC GhaziabadKatha-Shrimad Bhagavat Katha Register
One-Time Seva List : Delhi
Sunder Kand By Sadhvi Muktaji @ Ms Nidhi\\\'s Home
20 June 2023 at 3:00 pm.

Venue: 2nd C Nehru Nagar Ghaziabad
Ghaziabad,Delhi

Shrimad Bhagwat Katha by Sadhvi Sejal G
10 July 2023 at 4:00 pm.

Venue: Utsav Meditation Center RDC Ghaziabad
Ghaziabad,Delhi

Recurring Seva List : Delhi
Sunder Kand By Sadhvi Muktaji @ Ms Nidhi\\\'s Home
20 June 2023 at 3:00 pm.

Venue: 2nd C Nehru Nagar Ghaziabad
Ghaziabad,Delhi

Shrimad Bhagwat Katha by Sadhvi Sejal G
10 July 2023 at 4:00 pm.

Venue: Utsav Meditation Center RDC Ghaziabad
Ghaziabad,Delhi