Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Triveni Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details23 May 20227:00 am Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details29 May 20226:00 pm Samuhik Ayushya Homa @Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
Details29 May 20224:00 pm Samuhik Gau puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details30 May 20227:00 am Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details1 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - June to August 2022 (33 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Jun 20227:00 am Ekadasha Homas 6 Months Sankalpa - June to November 2022 (66 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homas 7 Months Sankalpa - June to December (77 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June2022(11 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Sudarshan Homa
Triveni AshramHoma-Sudarshana Homa Register
Details2 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Dakshina murthy Homa
Triveni AshramHoma-Medha Dakshinamurthy Homa Register
Details3 Jun 20226:00 am Ekadasha Homa June 2022 Mahalakshmi Homa
Triveni AshramHoma-Mahalakshmi Homa Register
Details4 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Shani Shanti Homa
Triveni AshramHoma-Shani Homa Register
Details5 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Aditya Hridaya Hoam
Triveni AshramHoma-Aditya Hridya Homa Register
Details5 Jun 20224:00 pm Samuhik Gau [email protected] Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details6 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Rudra Homa
Triveni AshramHoma-Rudra Homa Register
Details6 Jun 20227:00 am Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details7 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Subramanya Homa
Triveni AshramHoma-Subramanya Homa Register
Details8 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Durga Homa
Triveni AshramHoma-Durga Homa Register
Details9 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Saraswati Homa
Triveni AshramHoma-Saraswati Homa Register
Details10 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Gayatri Homa
Triveni AshramHoma-Gayatri Homa Register
Details11 Jun 20226:00 pm Ekadasha Homa June 2022 Navagraha Homa
Triveni AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details12 Jun 20224:00 pm Samuhik Gau puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details13 Jun 20227:00 am Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details20 Jun 20227:00 am Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details26 Jun 20224:00 pm Samuhik Gau puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details27 Jun 20227:00 am Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details1 Jul 20226:00 pm Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - July to September 2022 (33 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Jul 20226:00 pm Ekadasha Homas 6 Months Sankalpa - July to December 2022 (66 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Jul 20226:00 pm Ekadasha Homa July 2022(11 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Aug 20226:00 pm Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - August to October 2022 (33 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Aug 20226:00 pm Ekadasha Homas 5 Months Sankalpa - August to December 2022 (55 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Aug 20226:00 pm Ekadasha Homa August 2022(11 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details21 Aug 20227:00 am Upanayanam with Kashi Bhaiya & sw.Pranavanand ji @ Triveni Ashram
Triveni AshramSamskara-Upanayanam Register
Details1 Sep 20226:00 pm Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - September to November 2022 (33 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Sep 20227:00 am Ekadasha Homas 4 Months Sankalpa - September to December 2022 (44 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Sep 20226:00 pm Ekadasha Homa September 2022(11 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Oct 20226:00 pm Ekadasha Homa October 2022(11 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Nov 20226:00 pm Ekadasha Homas 2 Months Sankalpa - November to December (22 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Nov 20226:00 pm Ekadasha Homa November 2022(11 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Dec 20226:00 pm Ekadasha Homa December 2022(11 Homas)
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Recurring Seva: Triveni Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Triveni Ashram
Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
23 May 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @Triveni Ashram
29 May 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau puja @ Triveni Ashram
29 May 2022 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
30 May 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - June to August 2022 (33 Homas)
1 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 6 Months Sankalpa - June to November 2022 (66 Homas)
1 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 7 Months Sankalpa - June to December (77 Homas)
1 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June2022(11 Homas)
1 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Sudarshan Homa
1 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Dakshina murthy Homa
2 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Mahalakshmi Homa
3 June 2022 at 6:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Shani Shanti Homa
4 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Aditya Hridaya Hoam
5 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau [email protected] Ashram
5 June 2022 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Rudra Homa
6 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
6 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Subramanya Homa
7 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Durga Homa
8 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Saraswati Homa
9 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Gayatri Homa
10 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa June 2022 Navagraha Homa
11 June 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau puja @ Triveni Ashram
12 June 2022 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
13 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
20 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau puja @ Triveni Ashram
26 June 2022 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Rudrapuja @Triveni Ashram
27 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - July to September 2022 (33 Homas)
1 July 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 6 Months Sankalpa - July to December 2022 (66 Homas)
1 July 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa July 2022(11 Homas)
1 July 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - August to October 2022 (33 Homas)
1 August 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 5 Months Sankalpa - August to December 2022 (55 Homas)
1 August 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa August 2022(11 Homas)
1 August 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Upanayanam with Kashi Bhaiya & sw.Pranavanand ji @ Triveni Ashram
21 August 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 3 Months Sankalpa - September to November 2022 (33 Homas)
1 September 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 4 Months Sankalpa - September to December 2022 (44 Homas)
1 September 2022 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa September 2022(11 Homas)
1 September 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa October 2022(11 Homas)
1 October 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homas 2 Months Sankalpa - November to December (22 Homas)
1 November 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa November 2022(11 Homas)
1 November 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Ekadasha Homa December 2022(11 Homas)
1 December 2022 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Recurring Seva List : Triveni Ashram

Contact

9765999123

Email : [email protected]

Address

Triveni Ashram,
Khed, Markal, Maharashtra- 412105

 

Follow Triveni Ashram