Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Triveni Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details30 Nov 20236:00 pm Samuhik Sankasthi chaturthi-Ganpati Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details1 Dec 20236:00 pm Samuhik One Month Ekadasha Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details2 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Shani Shanti Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramShanti Homa-Shani Shanti Homa Register
Details3 Dec 20234:00 pm Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details3 Dec 20236:00 pm Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
Details4 Dec 20237:00 am Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details4 Dec 20236:00 am Samuhik Ekadasha Homa-Rudra Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Rudra Homa Register
Details8 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Narayana Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Narayana Homa Register
Details10 Dec 20234:00 pm Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details10 Dec 20236:00 pm Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
Details11 Dec 20237:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details11 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Mahamrutyunjaya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details16 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Navagraha Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details17 Dec 20234:00 pm Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details17 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Saraswati Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Saraswathi Homa Register
Details18 Dec 20237:00 am Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details22 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Gayatri Homa (Geeta Jayanti Special) @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Gayatri Homa Register
Details23 Dec 20234:00 pm Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details23 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Laxmi Narayana Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Lakshmi Narayan Homa Register
Details25 Dec 20237:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details26 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Dakshinamurthy Homa(Dattatreya Jayanti Special) @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Medha Dakshinamurthy Homa Register
Details30 Dec 20234:00 pm Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
Details30 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Ganpati Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details31 Dec 20236:00 pm Samuhik Ekadasha Homa- Dhanvantari Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Dhanvantri Homa Register
Recurring Seva: Triveni Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Triveni Ashram
Samuhik Sankasthi chaturthi-Ganpati Homa @ Triveni Ashram
30 November 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik One Month Ekadasha Homa @ Triveni Ashram
1 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Shani Shanti Homa @ Triveni Ashram
2 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
3 December 2023 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
3 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram
4 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Rudra Homa @ Triveni Ashram
4 December 2023 at 6:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Narayana Homa @ Triveni Ashram
8 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
10 December 2023 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
10 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
11 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Mahamrutyunjaya Homa @ Triveni Ashram
11 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Navagraha Homa @ Triveni Ashram
16 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
17 December 2023 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Saraswati Homa @ Triveni Ashram
17 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram
18 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Gayatri Homa (Geeta Jayanti Special) @ Triveni Ashram
22 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
23 December 2023 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Laxmi Narayana Homa @ Triveni Ashram
23 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
25 December 2023 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Dakshinamurthy Homa(Dattatreya Jayanti Special) @ Triveni Ashram
26 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Weekly Gau Puja @ Triveni Ashram
30 December 2023 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Ganpati Homa @ Triveni Ashram
30 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa- Dhanvantari Homa @ Triveni Ashram
31 December 2023 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Recurring Seva List : Triveni Ashram

Contact

9765999123

Email : [email protected]

Address

Triveni Ashram,
Khed, Markal, Maharashtra- 412105

 

Follow Triveni Ashram