Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details5 Feb 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details5 Feb 20234:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details5 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details5 Feb 20235:30 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratap Ganpati TemplePuja-Satyanarayan Puja Register
Details6 Feb 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details6 Feb 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details7 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details8 Feb 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Feb 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details9 Feb 20237:30 am Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details9 Feb 202310:00 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details9 Feb 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Feb 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Feb 20235:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details11 Feb 20238:00 am Navagraha Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Navagraha Homa Register
Details11 Feb 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details11 Feb 20237:00 am Vishnu Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details12 Feb 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details12 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details12 Feb 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details13 Feb 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details13 Feb 20237:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
Ved Bhavan, GurukulParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details13 Feb 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details13 Feb 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details15 Feb 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Feb 202310:00 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details16 Feb 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Feb 20235:30 pm Vijaya Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Sudarshana Homa Register
Details17 Feb 202311:00 am Devi Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Devi Puja Register
Details17 Feb 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details17 Feb 20235:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details18 Feb 202310:00 am Samoohik Wedding
GPVWeddings-Services Register
Details18 Feb 20234:00 pm Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
GPV / Shiva TempleMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20234:00 pm Maha Shivratri - Sampurna Sankalpa
GPV / Shiva TempleMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20234:00 pm Maha Shivratri - Shiva Ashtottara Shatanama Archana (Online on youtube.com/vaidicpujas.org)
Online on youtube.com/vaidicpujasMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20236:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Puja
GPVMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20237:00 am Maha Shivratri - Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details18 Feb 20237:00 am Maha Shivratri - Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details18 Feb 20237:00 am Maha Shivratri - Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details18 Feb 20237:00 am Maha Shivratri - Pushpa Daan
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details19 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details19 Feb 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details19 Feb 20234:00 am Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
Shiva TempleMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details19 Feb 20236:00 am Maha Shivratri - Maha Mritunjaya Homa (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Online on youtube.com/vaidicpujasMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details20 Feb 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details20 Feb 20238:30 am Pratyangira Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Pratyangira Homa Register
Details20 Feb 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details21 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details22 Feb 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details23 Feb 20237:30 am Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details23 Feb 202310:00 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details23 Feb 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Feb 20235:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Feb 20235:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Prayogashala, GurukulParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details25 Feb 20238:00 am Subramanya Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Subramanya Homa Register
Details25 Feb 20235:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details25 Feb 20235:30 pm Vishnu Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Vishnu Sahasranamam Parayanam Register
Details26 Feb 202310:00 am Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja- Ashwa Puja Register
Details26 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 Feb 20235:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details27 Feb 20237:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details27 Feb 20237:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details27 Feb 20235:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 Feb 20235:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details12 Mar 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details7 Apr 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details7 May 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details1 Jun 20236:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details13 Apr 2021 to 30 Apr 20317:00 am Pushpa Seva
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details1 Jan 2022 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Jan 2022 to 30 Jun 20307:00 am Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Apr 2022 to 31 Mar 20236:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
Prayogshala, GurukulHoma-Ayushya Homa Register
Details1 Apr 2023 to 31 Mar 20246:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
Prayogashala, GurukulHoma-Ayushya Homa Register
One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
5 February 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
5 February 2023 at 4:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
5 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
5 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
6 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
6 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
7 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
8 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
9 February 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
9 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
9 February 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
9 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
10 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
10 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
11 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
11 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranam Parayan
11 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
12 February 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
12 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
12 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
13 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
13 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Ved Bhavan, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
13 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
13 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
14 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
15 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
16 February 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
16 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Vijaya Ekadashi Spl Sudarshan Homa
16 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
17 February 2023 at 11:00 am.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
17 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
17 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Samoohik Wedding
18 February 2023 at 10:00 am.

Venue: GPV
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
18 February 2023 at 4:00 pm.

Venue: GPV / Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Sampurna Sankalpa
18 February 2023 at 4:00 pm.

Venue: GPV / Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Shiva Ashtottara Shatanama Archana (Online on youtube.com/vaidicpujas.org)
18 February 2023 at 4:00 pm.

Venue: Online on youtube.com/vaidicpujas
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Puja
18 February 2023 at 6:00 pm.

Venue: GPV
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Anna Daan
18 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Puja Samagri Daan
18 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Vastra Daan
18 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Pushpa Daan
18 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
19 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
19 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
19 February 2023 at 4:00 am.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Mritunjaya Homa (Online on youtube.com/vaidicpujas)
19 February 2023 at 6:00 am.

Venue: Online on youtube.com/vaidicpujas
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
20 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
20 February 2023 at 8:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
20 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
21 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
22 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
23 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
23 February 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
23 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
24 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
24 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Subramanya Homa
25 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
25 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Sahasranam Parayan
25 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ashwa Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
26 February 2023 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
26 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
26 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
27 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
27 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
27 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
28 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
12 March 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
1 April 2023 at 6:30 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
7 April 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
7 May 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
1 June 2023 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Bangalore Ashram
General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Anna Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pushpa Seva
13 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
1 April 2022 at 6:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
1 April 2023 at 6:30 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka