Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details23 May 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Shiva TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 May 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details25 May 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 May 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Shiva TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 May 20225:15 pm Apara Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
Ganpati Temple, GurukulHoma-Vishnu Suktam Homa Register
Details27 May 20224:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details27 May 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 May 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Bangalore AshramArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details29 May 20227:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details29 May 20228:00 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Shiva TempleHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details29 May 20228:30 am Pratyangira Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details29 May 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details29 May 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details30 May 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details30 May 20228:00 am Shani Jayanti Spl Shani Homa
Ganpati Temple, GurukulHoma-Shani Homa Register
Details30 May 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Shiva TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details31 May 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details1 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details2 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Shiva TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details3 Jun 20227:30 am Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
Ganpati Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details3 Jun 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details4 Jun 20228:00 am Navagraha Homa
Ganpati Temple, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details5 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Ganpati Temple, GurukulArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details5 Jun 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details6 Jun 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details6 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details7 Jun 20227:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details7 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details8 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Jun 20226:00 am Upanayan Program with Kashi Bhaiya
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details9 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Jun 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Jun 20225:15 pm Nirjala Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Sudarshana Homa Register
Details11 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details12 Jun 20224:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details12 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details12 Jun 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details13 Jun 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details13 Jun 20227:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details13 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details13 Jun 20225:30 pm Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
Ved BhavanParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details14 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Jun 20225:15 pm Jyeshtha Purnima Spl Satyanarayan Puja
Sri Pratap Ganpati TemplePuja-Satyanarayan Puja Register
Details15 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Jun 20227:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details16 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details17 Jun 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details18 Jun 20227:30 am Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details18 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details19 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details19 Jun 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details20 Jun 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details20 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details21 Jun 20227:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details21 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Bangalore AshramArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details22 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details23 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Jun 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Jun 20225:15 pm Yogini Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Vishnu Suktam Homa Register
Details25 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 Jun 20224:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details26 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details26 Jun 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details27 Jun 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details27 Jun 20227:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details27 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details27 Jun 20228:00 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details28 Jun 20228:30 am Pratyangira Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details28 Jun 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details29 Jun 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details30 Jun 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Praameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details7 Aug 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details1 Sep 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details14 Oct 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details10 Nov 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details9 Dec 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details13 Apr 2021 to 30 Apr 20317:00 am Pushpa Seva
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details1 Jan 2022 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Jan 2022 to 30 Jun 20307:00 am Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Apr 2022 to 31 Mar 20236:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
Prayogshala, GurukulHoma-Ayushya Homa Register
Details1 Apr 2022 to 31 Mar 202310:00 am Astrology Appointment (Jyotish Consultation)
Bangalore AshramJyotish-Consultation Register
One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Shiva Ashtottara Shatanama Archana
23 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
24 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
25 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
26 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Apara Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
26 May 2022 at 5:15 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
27 May 2022 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
27 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
28 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
29 May 2022 at 7:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
29 May 2022 at 8:00 am.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
29 May 2022 at 8:30 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
29 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
29 May 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
30 May 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shani Jayanti Spl Shani Homa
30 May 2022 at 8:00 am.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
30 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
31 May 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
1 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
2 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Shiva Temple
Bangalore,Karnataka

Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
3 June 2022 at 7:30 am.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
3 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
4 June 2022 at 8:00 am.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
5 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Ganpati Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
5 June 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
6 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
6 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
7 June 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
7 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
8 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program with Kashi Bhaiya
9 June 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
9 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
10 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Nirjala Ekadashi Spl Sudarshan Homa
10 June 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
11 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
12 June 2022 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
12 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
12 June 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
13 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
13 June 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
13 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
13 June 2022 at 5:30 pm.

Venue: Ved Bhavan
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
14 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Jyeshtha Purnima Spl Satyanarayan Puja
14 June 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
15 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
16 June 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
16 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
17 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
18 June 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
18 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
19 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
19 June 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
20 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
20 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
21 June 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
21 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
22 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
23 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
24 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Yogini Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
24 June 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
25 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
26 June 2022 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
26 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
26 June 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
27 June 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
27 June 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
27 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
27 June 2022 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
28 June 2022 at 8:30 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
28 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
29 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
30 June 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Praameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
7 August 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
1 September 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
14 October 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
10 November 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
9 December 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Bangalore Ashram
General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Anna Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pushpa Seva
13 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
1 April 2022 at 6:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Astrology Appointment (Jyotish Consultation)
1 April 2022 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka