Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Karnataka
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details23 Jun 20238:00 pm Devshayani Ekadashi Spl Sri Vishnu Sahasranam Chanting Course With Sadhvi Jayshreeji
OnlineLearning-Vishnu Sahasranamam Register
Recurring Seva: Karnataka
Karnataka
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details1 Jun 2023 to 15 Jun 20238:00 pm Guru Gita Ch 3 with Sadhvi Tattvamayi
OnlineLearning-Guru Gita Register
Details5 Jun 2023 to 11 Jun 20238:00 pm Sri Lalita Sahasranam Chanting Course with Sadhvi Jayshreeji
OnlineParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details23 Jun 2023 to 29 Jun 20238:00 pm Devshayani Ekadashi Spl Sri Vishnu Sahasranam Chanting Course With Sadhvi Jayshreeji
OnlineLearning-Vishnu Sahasranamam Register
One-Time Seva List : Karnataka
Devshayani Ekadashi Spl Sri Vishnu Sahasranam Chanting Course With Sadhvi Jayshreeji
23 June 2023 at 8:00 pm.

Venue: Online
Online,Karnataka

Recurring Seva List : Karnataka
Devshayani Ekadashi Spl Sri Vishnu Sahasranam Chanting Course With Sadhvi Jayshreeji
23 June 2023 at 8:00 pm.

Venue: Online
Online,Karnataka