Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Karnataka
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details17 Dec 20238:00 am Samoohik Upanayanam with Brahmachaitanya ji @Pulikeshi Road, Sindhi Nagar
Yadhav Sangha Hall, 38/4, Kensington Rd, Sindhi ColonySamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Karnataka
Karnataka
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details17 Dec 2023 to 19 Dec 20238:00 am Samoohik Upanayanam with Brahmachaitanya ji @Pulikeshi Road, Sindhi Nagar
Yadhav Sangha Hall, 38/4, Kensington Rd, Sindhi ColonySamskara-Upanayanam Register
One-Time Seva List : Karnataka
Samoohik Upanayanam with Brahmachaitanya ji @Pulikeshi Road, Sindhi Nagar
17 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Yadhav Sangha Hall, 38/4, Kensington Rd, Sindhi Colony
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Karnataka
Samoohik Upanayanam with Brahmachaitanya ji @Pulikeshi Road, Sindhi Nagar
17 December 2023 at 8:00 am.

Venue: Yadhav Sangha Hall, 38/4, Kensington Rd, Sindhi Colony
Bangalore,Karnataka