Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details8 Dec 20218:00 pm Maha Lakshmi Ashtakam with Sadhvi Nithya Bodha
Vidarbha AshramLearning-Maha Lakshmi Ashtakam Register
Recurring Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : vidarbha Ashram
Maha Lakshmi Ashtakam with Sadhvi Nithya Bodha
8 December 2021 at 8:00 pm.

Venue: Vidarbha Ashram
Nagpur,Maharashtra

Recurring Seva List : vidarbha Ashram