Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Recurring Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details21 Jul 2023 to 31 Jul 20246:00 pm Samuhik Gau Puja @ Vidarbha Ashram, Nagpur
Vidharbha Ashram, NagpurPuja-Gau Puja Register
One-Time Seva List : vidarbha Ashram
Recurring Seva List : vidarbha Ashram
Samuhik Gau Puja @ Vidarbha Ashram, Nagpur
21 July 2023 at 6:00 pm.

Venue: Vidharbha Ashram, Nagpur
Nagpur,Maharashtra