November 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
2
 • Ayushya Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
3
 • Ayushya Homa
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
4
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
 • Vishnu Sahasranam Parayan
5
 • Ayushya Homa
 • Ashwa Puja
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Gau Puja
6
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
7
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
8
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
9
 • Ayushya Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
10
 • Ayushya Homa
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
11
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
 • Vishnu Sahasranam Parayan
12
 • Ayushya Homa
 • Ashwa Puja
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Gau Puja
13
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
14
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
15
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
16
 • Ayushya Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
17
 • Ayushya Homa
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
18
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
 • Vishnu Sahasranam Parayan
19
 • Ayushya Homa
 • Ashwa Puja
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Gau Puja
20
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
21
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
22
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
23
 • Ayushya Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
24
 • Ayushya Homa
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
25
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
 • Vishnu Sahasranam Parayan
26
 • Ayushya Homa
 • Ashwa Puja
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Gau Puja
 • Durga Saptashati Parayanam
27
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Dhanvantari Homa
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
 • Satyanarayan Puja
28
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
29
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
30
 • Ayushya Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana