Register for Pujas at Punjab

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Punjab
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details20 Nov 20226:30 am Samskara
JalandharSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Punjab
Punjab
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details19 Sep 2022 to 4 Oct 20227:00 am Navratri General Donation
TOK MohaliDonation-General Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20228:00 am Navratri special shata Chandi Homa
TOK MohaliHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20228:00 am Navratri special Shata Chandi Homa
TOK MohaliHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20229:00 am Navratri special Shata Chandi Homa (Sankalpa Link)
TOK LudhianaHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20229:00 am Navratri special Shata Chandi Homa
Tok LudhianaHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20228:00 am Navratri special Shata Chandi Homa(Sankalpa)
JalandharHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20228:00 am Navratri special Shata Chandi Homa (YAJMAN)
JalandharHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20228:00 am Navratri special Shata Chandi Homa (Sankalpa)
Astha EnclaveHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20228:00 am Navratri special Shata Chandi Homa (YAJMAN)
Astha EnclaveHoma-Chandi Homa Register
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20227:00 am Donation
BarnalaDonation-General Register
Details20 Nov 2022 to 23 Nov 20226:30 am Samskara
JalandharSamskara-Upanayanam Register
One-Time Seva List : Punjab
Samskara
20 November 2022 at 6:30 am.

Venue: Jalandhar
Jalandhar,Punjab

Recurring Seva List : Punjab
Samskara
20 November 2022 at 6:30 am.

Venue: Jalandhar
Jalandhar,Punjab