Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Rishikesh Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details14 Aug 20226:30 pm Online Shiva Mahapuran Katha with Swami Divyanand Giri Ji
Rishikesh ashramKatha-Shiv Mahapurana Register
Recurring Seva: Rishikesh Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Rishikesh Ashram
Online Shiva Mahapuran Katha with Swami Divyanand Giri Ji
14 August 2022 at 6:30 pm.

Venue: Rishikesh ashram
Rishikesh,Uttarakhand

Recurring Seva List : Rishikesh Ashram