Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Rishikesh Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details5 Aug 20219:00 am Samuhik Sri Sudarshan Homa
Art of Living RishikeshHoma-Sudarshana Homa Register
Recurring Seva: Rishikesh Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details25 Jul 2021 to 22 Aug 20216:30 am Shravan Rudra Puja
Art of Living RishikeshPuja-Rudra Puja Register
One-Time Seva List : Rishikesh Ashram
Samuhik Sri Sudarshan Homa
5 August 2021 at 9:00 am.

Venue: Art of Living Rishikesh
Rishikesh,Uttarakhand

Recurring Seva List : Rishikesh Ashram
Shravan Rudra Puja
25 July 2021 at 6:30 am.

Venue: Art of Living Rishikesh
Rishikesh,Uttarakhand