Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Rishikesh Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Recurring Seva: Rishikesh Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details1 Oct 2022 to 3 Oct 20227:00 am Shardiya Navratri Chandi Homa
Rishikesh ashramHoma-Chandi Homa Register
One-Time Seva List : Rishikesh Ashram
Recurring Seva List : Rishikesh Ashram
Shardiya Navratri Chandi Homa
1 October 2022 at 7:00 am.

Venue: Rishikesh ashram
Rishikesh,Uttarakhand