Bangalore Ashram

December 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Ayush Homa
2
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
3
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Ekadashi Vishnu Sahasranamam Puja
4
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
5
 • Ayush Homa
6
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
7
 • Ayush Homa
8
 • Ayush Homa
9
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
10
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
11
 • Ayush Homa
12
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
13
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
14
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
15
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
16
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
17
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
18
 • Ayush Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranamam Puja
19
 • Ayush Homa
20
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
21
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
22
 • Ayush Homa
23
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
24
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
25
 • Ayush Homa
26
 • Ayush Homa
 • Ganesha Homa
27
 • Ayush Homa
28
 • Ayush Homa
29
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
30
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
31
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja