Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Triveni Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details6 Aug 20214:00 pm Gau Mata Puja
Triveni Ashram PunePuja-Gau Puja Register
Details6 Aug 20215:00 pm Pradosha Puja
Triveni Ashram PunePuja-Pradosh Puja Register
Details7 Aug 20217:00 am Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
Triveni Ashram PuneHoma-Ayushya Homa Register
Details9 Aug 20217:00 am Rudra Abhishekam * Shravan Somavar Vishesh
Triveni Ashram PuneShravan Masa-Rudra Puja - Online Register
Details9 Aug 20216:00 pm Shiva Ashtottara Bilwa Patra Archana * Shravan Somvar Vishesh
Triveni Ashram PuneArchana-Durva Archaniya Register
Details13 Aug 202111:00 am Vara Mahalakshmi Puja * Shravan Shukravar Vishesh
Triveni Ashram PunePuja-Vara Mahalakshmi Puja Register
Details13 Aug 20214:00 pm Gau Mata Puja
Triveni Ashram PunePuja-Gau Puja Register
Details13 Aug 20216:30 pm Devi Ashtottara Kumkuma Archana
Triveni Ashram PuneArchana-Kumkum Archaniya Register
Details14 Aug 20217:00 am Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
Triveni Ashram PuneHoma-Ayushya Homa Register
Details14 Aug 20216:00 pm Rudra Abhishekam * Shravan Maas Vishesh
Triveni Ashram PunePuja-Rudra Puja Register
Details15 Aug 202111:00 am Ayushya Homa * Wellness Teachers Special
Triveni Ashram PuneHoma-Ayushya Homa Register
Details16 Aug 20217:00 am Rudra Abhishekam * Shravan Somvar Vishesh
Triveni Ashram PuneShravan Masa-Rudra Puja - Online Register
Details16 Aug 20216:00 pm Shiva Ashtottara Bhasma Archana
Triveni Ashram PuneArchana-Durva Archaniya Register
Details20 Aug 20214:00 pm Gau Mata Puja
Triveni Ashram PunePuja-Gau Puja Register
Details21 Aug 20217:00 am Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
Triveni Ashram PuneHoma-Ayushya Homa Register
Details27 Aug 20214:00 pm Gau Mata Puja
Triveni Ashram PunePuja-Gau Puja Register
Details28 Aug 20217:00 am Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
Triveni Ashram PuneHoma-Ayushya Homa Register
Recurring Seva: Triveni Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Triveni Ashram
Gau Mata Puja
6 August 2021 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Pradosha Puja
6 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
7 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Rudra Abhishekam * Shravan Somavar Vishesh
9 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Shiva Ashtottara Bilwa Patra Archana * Shravan Somvar Vishesh
9 August 2021 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Vara Mahalakshmi Puja * Shravan Shukravar Vishesh
13 August 2021 at 11:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Gau Mata Puja
13 August 2021 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Devi Ashtottara Kumkuma Archana
13 August 2021 at 6:30 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
14 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Rudra Abhishekam * Shravan Maas Vishesh
14 August 2021 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Ayushya Homa * Wellness Teachers Special
15 August 2021 at 11:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Rudra Abhishekam * Shravan Somvar Vishesh
16 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Shiva Ashtottara Bhasma Archana
16 August 2021 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Gau Mata Puja
20 August 2021 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
21 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Gau Mata Puja
27 August 2021 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Ayushya Homa * Ayur-Arogya-Ananda Vardhana
28 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram Pune
Pune,Maharashtra

Recurring Seva List : Triveni Ashram

Contact

9765999123

Email : [email protected]

Address

Triveni Ashram,
Khed, Markal, Maharashtra- 412105

 

Follow Triveni Ashram