July 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
 • Vishnu Sahastranam Chanting
2
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Ganapati Homa
 • Vishnu Sahastranam Chanting
3
 • Ayush Homa
 • Vishnu Sahastranam Chanting
4
 • Ayush Homa
 • Vishnu Sahastranam Chanting
5
 • Ayush Homa
6
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
7
 • Ayush Homa
8
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
9
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Ekadashi Vishnu Sahastranam Puja
10
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
11
 • Ayush Homa
12
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
13
 • Ayush Homa
14
 • Ayush Homa
15
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
16
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
17
 • Ayush Homa
18
 • Ayush Homa
19
 • Ayush Homa
20
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
21
 • Ayush Homa
22
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
23
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Ekadashi Vishnu Sahastranam Puja
24
 • Ayush Homa
25
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
26
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
27
 • Ayush Homa
28
 • Ayush Homa
29
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
30
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
31
 • Ayush Homa